Produkcja rzemie¶lnicza szynki gotowanej


Produkcja naturalnej szynki gotowanej na linii eksperymentalnej

 • wstrzykiwanie roztworu do¿ylnie (rêcznie) lub domiê¶niowo (rêcznie lub maszynowo)
 • gotowanie w postaci sprasowanej lub inny sposób gotowania.

  Metoda

 1. Przygotowanie mieszanki do peklowania z systemem buforowym
  • 100 l wody
  • 22 kg roztworu soli azotynowej (0,6 % KNO2)
  • 15 kg glukozy DE 35
  • 2 kg PH Liquid Extract® 6014
  • 1 kg trójfosforatu® 60151
  • 2 kg glutaminianu sody (zwanego równie¿ MSG = monosodiumglutamate)
  • 1 kg ekstraktu do peklowania (specjalnej mieszanki aromatyzuj±cej do szynki)


  Wstrzykiwanie 10 kg roztworu do peklowania na 100 kg ¶wie¿ej szynki (wa¿onej z ko¶ci±, skór± i t³uszczem)

 2. Peklowanie
  Przez maceracjê
  • po wstrzykniêciu do ¿y³ : 4 dni
  • po wstrzykniêciu do miê¶ni : 6 dni


  System pró¿niowy i/lub masa¿owy

  • wstrzykniêciu do ¿y³ : 8 godzin
  • po wstrzykniêciu do miê¶ni : 24 godziny
 3. Dojrzewanie po peklowaniu
  Przez 48 godzin w lodówce w temperaturze 6°C.
 4. Gotowanie w postaci sprasowanej lub inny system gotowania
  Temperatura wewn±trz miêsa : 67°C.
 5. Wykoñczenie wed³ug w³asnej metody

Produkcja przemys³owa szynki gotowanej i³opatkowej.
Wszyscy licz±cy siê producenci szynki wiedz± jakie dodatki nale¿y stosowaæ. Ze 100 kg miêsa wieprzowego produkuj± oni, przez zastosowanie odpowiednich dodatków od 210 do 230 kg wyrobu gotowego. Poniewa¿ dodatki te sk³adaj± siê z wêglowodanów, bia³ek, skrobi i aromatów, a zastosowany zostaje system buforowy z PH Liquid Extractem, wyrób gotowy oznacza siê du¿± warto¶ci± od¿ywcz± oraz doskona³ym smakiem, zapachem, barw±, spójno¶ci± podczas krojenia i trwa³o¶ci±, które równie¿ s± optymalne.

Dochód ekonomiczny z produkcji danego rodzaju szynki zale¿y od nastêpuj±cych czynników :

 1. Zdolno¶æ produkcyjna danego rodzaju szynki;
 2. Dodatki. Nale¿y zawieraæ corocznie umowy w celu uzyskania najlepszych i najtañszych dodatków takich jak wêglowodany, fosforany, ekstrakty sojowe, skrobie, PH Liquid Extract® oraz opakowañ (folia, puszki....). Te dodatki zostaj± dostarczane na ¿yczenie.
 3. Cena rynkowa zakupionego miêsa.
 4. Cena, jak± du¿e przedsiêbiorstwa dystrybucyjne oferuj± za wyprodukowan± szynkê;
 5. Zysk lub strata zale¿± od systemu :

  Warto¶æ - Pieni±dz - Warto¶æ
  Teoria - Praktyka - Teoria
  = Zysk lub Strata

  By uzyskaæ obszerniejsze wyja¶nienie punktu 5 patrz ksi±¿ka fachowa "The Up to Date Meat Industry", wydanie z roku 1984, str. 117 do 120.


Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje