Produkty i techniki peklowania


W chwili obecnej stosuje siê 5 technik peklowania na sucho, szybkie, ¶rednie, wolne peklowanie oraz peklowanie pró¿niowe.

Te 5 technik ma ten sam cel : odwodnienie produktu w celu ulepszenia konserwacji i spójno¶ci podczas krojenia.

Barwa, zapach, smak, konserwacja oraz spójno¶æ podczas krojenia s± uzale¿nione od zastosowania technik oraz u¿ytych dodatków takich jak sól, KNO3, KNO2, PH Liquid Extract® 60148, cukry, kultury posiewne.

Poprzez w³a¶ciwy wybór dodatków, uzyskacie Pañstwo wyrób koñcowy buforowany najwy¿szej jako¶ci.

 

Cured Meat Products

 


Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje