PH Liquid Belgium nv

Strategia spó³ki handlowej


serwis linii produkcyjnych na skalê ¶wiatow± poprzez Internet, w 12 jêzykach jak na przyk³ad ju¿ wydana publikacja ksi±¿kowa: "To Up to Dat Meat Industry" - Technologia - Ekonomia - Linie produkcyjne

Pomys³y i badania analityczne z 35-cio letni± strategi± grupow± :

PH Liquid Organization rozwija na skalê ¶wiatow± strategiê dla systemów buforowych dla przetworów rybnych i miêsnych we wspó³pracy z laboratoriami zak³adów dostarczaj±cych pó³fabrykaty do produkcji ekstraktu PH Liquid®, Bufora fosforowego®, ekstraktu Bufferliquid®, Gela Gelatine® i Gela Liquide®.

PH Liquid Belgium NV jest nowo powsta³± spó³k± z now±, unikaln± strategi±, a mianowicie technologicznie wysokiej jako¶ci linni produkcyjnych i informacji dla przemys³u rybnego i miêsnego. Systemy buforowe oparte na 35-cio letnim praktycznym do¶wiadczeniu wspó³pracuj±cych spó³ek grupowych takich jak : Organizacja CSD - Food Chemicals - Demac - Anzimac - CSD do Brazil. - i najwa¿niejsza nie wymagaj±ca przedstawienia Chemicals Holding Group, która dostarcza wszystkie pó³fabrykaty do produkcji ekstraktu PH Liquid i Bufora fosforowego.
Unikalnym i charakterystycznym dla nowej spó³ki jest mianowicie fakt, ¿e wszystkie dane naukowe i praktyczne, produkty markowe, patenty, know-how s± w tej¿e spó³ce zawarte.

Dalsza strategia spó³ki jest prosta :
Zak³adanie na ca³ym rynku ¶wiatowym spó³ek o tej samej nazwie i z tym samym wyznaczonym celem.

Dostarczanie pó³fabrykatów i liquiditów jest nieograniczone gdy¿ jest to oparte na systemie :

warto¶æ - pieni±dze - warto¶æ = liquide

teoria - praktyka - teoria

Orginaln± cecha tej spó³ki jest fakt, ¿e nie istniej± w niej prawie ¿adne koszta odchodowe, gdy¿ tylko jedna osoba koordynuje ca³o¶æ, a zlecenia zostaj± wykonane przez wspó³pracuj±ce spó³ki grupowe. Ta nowa strategia dostarcza organizacji prêdko¶ci, ruchliwo¶ci, elastyczno¶ci z "up-to-date" systemami linii produkcyjnych przy najni¿szych kosztach dostaw pó³fabrykatów dla przemys³u rybnego i miêsnego dla nastêpuj±cych produktów markowych :

 • PH Liquid Extract® z kodem 601 - 6014 - 60148
 • Buffer Liquid Extract® : przemys³ rybny
 • Buffer Phosphate®, kod 60150 : fishproducts
 • Buffer Phosphate®, kod 60151 : szynki gotowane
 • Buffer Phosphate®, kod 60152 : wszystkie gotowane produkty krojone
 • Red Star®, kod 60153 : mix szynka rze¼nicza
 • Red Star®, kod 60157 : mix szynka przemys³owa
 • Red Star®, kod 60158 : mix szynka piknikowa
 • Protex®, kod 60 : mix carragen
 • Protex®, kod 60150 : mix soja izolat do gotowanych przetworów
 • Gelaliquid®
 • Gelagelatin®

Poza tym, na zamówienie zostaj± równie¿ wypracowane formu³y i linie produkcyjne. Zrozumia³ym samym w sobie jest równie¿ fakt, ¿e nasze top-secret informacje zostaj± tylko udostêpnione u¿ytkownikom naszych produktów markowych.
Dla dalszej wspó³pracy z Waszym departamentem R & D wystarczy skontaktowaæ siê przez nasz adres Email w celu wypracowania nowych lub lepszych linni produkcyjnych dotycz±cych kosztów, jako¶ci i systemów buforowych.


Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje