PH Liquid Belgium nv

Logo PH-Liquid
PH-Liquid

¦wiatowy przemys³ miêsny i PH Liquid Extract®


PH Liquid Extract® jest skoncentrowanym i zrównowa¿onym biologicznym ekstraktem organicznych kwasów spo¿ywczych, witamin i aromatów na bazie wêglowodanowej.
PH Liquid Extract® jest u¿ywany jako bufor przy przygotowywaniu wyrobów miêsnych, a szczególnie przy przygotowywaniu wyrobów miêsnych peklowanych (jak szynka gotowana, salami i wêdliny) oraz ¶wie¿ych tusz wo³owych przeznaczonych na eksport.
PH Liquid Extract® zawiera wy³±cznie nieszkodliwe produkty wystêpuj±ce w naturze.
PH Liquid Extract® kod 60148 - 6014 - 601 mo¿e byæ legalnie stosowany na ca³ym ¶wiecie w miêsach przy¿±dzanych oraz w wyrobach miêsnych.


Zalety

PH Liquid Extract® gwarantuje stabilne i optymalne pH w miêsie.

Ma to wiele zalet przy przygotowaniu wyrobów miêsnych peklowanych:

 • brak rozwoju szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów;
 • optymalna i stabilna barwa;
 • mniejsze ryzyko je³czenia (dziêki redukuj±cemu dzia³aniu PH Liquid Extractu®);
 • lepsze zatrzymywanie wody;
 • lepsza spójno¶æ przy krojeniu;
 • szybsze dojrzewanie;
 • niezmienna jako¶ciowa wyprodukowanych wyrobów miêsnych.

W³a¶ciwo¶ci

Forma : p³yn
Barwa : z³oto¿ó³ta do z³otobr±zowej
Konserwacja : co najmniej 5 lat, je¶li przechowywany w temp. 5°C

Zastosowanie i dozowanie

System budowy PH Liquid Extract® jest stosowany jako regulator i stabilizator w wiêkszo¶ci wyrobów miêsnych, a szczególnie w wyrobach peklowanych (salami i temu podobnych produktach, szynce konserwowej, szynce w folii kurczliwej) oraz w tuszach przeznaczonych na eksport.
Przyjêta doza wynosi 2 do 3 ml na kg wyrobu gotowego.

PH Liquid Extract® istnieje w trzech wersjach:
kod 60148, kod 6014 oraz kod 601.

Jako przyk³ad przedstawiamy kilka przyjêtych dawek :

 1. Przygotowanie przez maceracjê w roztworze soli : 1 l (60148) na 100 l roztworu soli
 2. Przygotowanie przez wstrzykiwanie roztworu soli : 1,2 l (601 lub 6014) na 100 l wstrzykiwanego roztworu soli
 3. Salami : 2 g (60148 lub 601) na kg wyrobu gotowego
 4. Konserwy itp. : 2 do 3 g (601 lub 6014) na kg wyrobu gotowego
 5. W±tróbka, kie³basy do gotowania : 2 do 3 g (601 lub 6014) na kg wyrobu gotowego
 6. ¦wie¿e tusze wo³owe i wieprzowe : 1 lub 2 warstwy ochronne (6014) na eksport

Opakowanie i etykietki

20, 30 lub 60 litrów.
Mniejsze ilo¶ci s± dostêpne na zamówienie.
Je¶li miejscowe przepisy prawne tego wymagaj±, etykietki mog± byæ opatrzone tekstem: "zawiera kwasy organiczne i witaminy"


Cooked products: refrigiratort ° 0°C.
Salami products: dry room 14°C.

Buffer systems with PH Liquid Extract prolong the quality of:

 • cooked products with buffer pH 6: 80 à 100% prolonged quality.
 • salted products: 80 à 150 % prolonged quality.
 • fresh and prepared, not cooked products: 150 à 200 % prolonged quality.

 


PH Liquid

Bufferfilms

JUST USE IT!®

The world's first and best buffersystems with bufferfilms

 


Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje