PH Liquid System

Miêdzynarodowe normy stopni mocy buforowej dla czasu zdolno¶ci do spo¿ycia z ekstraktem PH Liquid Extract i Buforem fosforowym 60152


Po raz pierwszy na ¶wiecie : publikacja tabeli buforowej

Warto¶æ pH bufora : wykaz dla produktu po up³ywie 24 godzin

  produkty mnimum - maksimum
Kod buforowy 1 opakowanie hermetycznie wo³owina - cielêcina - wieprzowina - baranina :
miêso miê¶niowe
pier¶ z kury i filet z indyka
Bufor pH 4.5 - 5.2

Bufor pH 4.8 - 5.2

Kod buforowy 2 opakowanie hermetycznie hamburger - ¶wie¿e mielone - ¶wie¿a kie³basa
inne ¶wie¿e przetwory na bazie miêsa miê¶niowego
t³uszcze, PH Liquid bufora fosforowego,
dekstrozy, przypraw
Bufor pH 5 - 5.8
Kod buforowy 3 opakowanie hermetycznie oczyszczone, zmielone miêso miê¶niowe,
wo³owina - cielêcina - wieprzowina + PH Liquid
bufor fosforowy i dekstroza
Bufor pH 5.1 - 5.8

 

Czas zdolno¶ci do spo¿ycia: dopasowywanie temperatury do produktu dla :

Kod buforowy 1 od 1 miesi±ca do 3 miesiêcy dla produktu miê¶niowego
Kod buforowy 2 od 1 miesi±ca do 2 miesiêcy dla produktu miê¶niowego
Kod buforowy 3 10 dni do 15 dni dla produktu miê¶niowego

 

Szczególne uwagi : warto¶æ pH ¶wie¿ego miêsa miê¶niowego po up³ywie 24 godzin

  1. Miêso miê¶niowe po pomiarze pH z wynikiem pH 6 nie nadaje siê do opakowania hermetycznego i niepowinno byæ jako takie pakowane.
  2. Wykaz buforowy na zewnêtrznej stronie produktu ma jako najlepsz± warto¶æ ¶redni± warto¶æ miêdzy minimum i maksimum, np.: kod buforowy 1 : wo³owe miêso miê¶niowe - czysty produkt : pH 5,1 itd...
    Wykaz buforowy z PH Liquid 6014 osi±ga siê automatycznie poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu spryskuj±cego.

Hamburger


Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje