Uniwersalny system buforowy w produkcji salami peklowanego i dojrza³ego


S³owo salami pochodzi z w³oskiego "salame" co znaczy kie³basa.

Na rynku wystêpuje salami ró¿nej jako¶ci i pod ró¿nymi nazwami, ale zasada produkcji jest zawsze taka sama. Uprzednio nasolone miêso wo³owe i/lub wieprzowe zostaje zmielone do ¿±danej wielko¶ci drobin razem z boczkiem i odpowiednimi przyprawami.

Smak, zapach, spójno¶æ podczas krojenia oraz stabilne buforowanie, które decyduj± o jako¶ci salami, wymagaj± domieszania odpowiednich dodatków, takich jak sól, KNO3, KNO2, PH Liquid Extract®, przyprawy, cukry, fosforany oraz kultury posiewowe.

W za³±czonych przepisach, u¿ycie PH Liquid Extract®, fosforanów i kultur posiewowych jest gwarancj± wysokiej jako¶ci oraz optymalnego zbuforowania wyprodukowanego salami.


Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje